O projektu

1. Základní informace o projektu

Celý název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R.
Zkrácený název projektu: MAPII
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010697
Příjemce projektu: Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Realizace projektu: 1.1.2019 – 30.6.2022 (42 měsíců)
Rozpočet projektu: 10 950 984,40 Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, zaměřený prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekty MAP jsou realizovány na území obcí s rozšířenou působností (ORP).

Přínosy realizace MAP

 • Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry ve vzdělávání
 • Zkvalitnění vzdělávání v místních mateřských a základních školách
 • Řízený rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže

3. Cíle MAP

Hlavním cílem projektu Místního akčního plánování na Rožnovsku je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je dále dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů ve školství a vzdělávání v území ORP Rožnov pod Radhoštěm, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Specifické cíle projektu jsou následující:

 1. Rozvinout a udržet stávající struktury partnerství MAP a aktualizovat analytické, strategické i implementační části prvního stávajícího dokumentu MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm.
 2. Podpořit strategické plánování na 25ti školách v regionu ORP Rožnov pod Radhoštěm. Konkrétně se jedná o 9 mateřských škol, 15 základních škol a 1 základní uměleckou školu.
 3. Prohlubovat znalostní kapacity 7 cílových skupin projektu
 4. Zkvalitnit komunikaci partnerství MAP s aktéry školství a vzdělávání v území ORP Rožnov pod Radhoštěm
  Proces aktualizace MAP podpoří dlouhodobé systematické plánování ve školství a vzdělávání. Mimo jiné bude nový MAP vytvářet i rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol.

4. Klíčové aktivity

Projekt je sestaven z celkem 4 klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují.

KA 01 Řízení projektu

Aktivita spočívající v sestavení funkční struktury řízení projektu a naplňování jeho cílů. Pro vytvoření tohoto systému pro řízení a naplňování bude vytvořen realizační tým projektu. Realizační tým

Realizační tým projektu bude rozdělen na administrativní a odborný tým, který bude složen z realizačního týmu MAP (RT MAP) a realizačního týmu Implementace (RT Implementace).

Celý realizační tým vede hlavní manažer projektu, který zaštiťuje celý projekt.

RT MAP bude realizovat klíčové aktivity 2 a 3, Implementační tým klíčovou aktivitu 4. Administrativní tým projektu bude podpůrnou složkou obou realizačních týmů a všech 4 klíčových aktivit projektu.

Realizační tým projektu se tedy celkově skládá z následujících členů:

 • Hlavní manažer projektu, projektový a finanční manažer
 • Koordinátor aktivit MAP
 • Odborný konzultant pro školství a vzdělávání
 • Metodik a facilitátor
 • Členové pracovních skupin
 • Členové řídícího výboru
 • Zástupci zapojených subjektů
 • Analytik
 • Manažer implementace
 • Speciální pedagog a odborný poradce v oblasti logopedie
 • Lektoři dalšího vzdělávání
 • Supervizoři
 • Koordinátoři čtenářské gramotnosti

Realizační tým odpovídá za realizaci celého projektu a jeho výstupy v souladu s žádostí o podporu. Jeho složení reflektuje činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování. Zabezpečuje veškeré činnosti nezbytné pro naplnění všech klíčových aktivit. Jedná se zejména o podporu činnosti Řídícího výboru, pracovních skupin a dalších aktivit vzniklých v průběhu realizace MAP a implementace aktivit projektu

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP

Cílem této aktivity je realizace a prohlubování procesu společného místního akčního plánování s větším zapojením škol do tohoto procesu, podpora rozvoje partnerství v území. Dále pak aktualizace dokumentu MAP a zpracování akčních plánů za účelem rozvoje a zkvalitnění předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm.

V rámci této aktivity dojde k rozdělení odpovědnosti v organizační struktuře a nastavení postupu řízení celého procesu. Dále pak k aktualizaci složení orgánů partnerství a k jejich pravidelnému setkávání.

Aktivita 2 je složena z následujících podaktivit:

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součást komunikačního plánu

2.3 Pracovní skupina pro financování

2.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

2.6 Pracovní skupiny pro další témata (Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání, Pracovní skupina pro základní vzdělávání, Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání)

2.7 Podpora škol v plánování – zavádění prvků strategického plánování na jednotlivých školách, jehož výstupem bude popis potřeb

2.8 Místní akční plánování – proběhne aktualizace analytické části MAP, Strategického rámce priorit a Akčních plánů MAP

2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

2.10 Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru

2.11 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje inkluzivního vzdělávání

2.12 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

KA 03 Evaluace a monitoring

V této aktivitě bude realizována evaluace a monitoring MAP a vyhodnocování realizace celého projektu, naplňování priorit a cílů MAP. Následně bude probíhat vyhodnocení Akčních plánů zpracovaných v projektu MAPII, jejich vlivy, dopady na strategii MAP a na základě tohoto budou stanoveny další kroky v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity budou zpracovány sebehodnotící zprávy.

KA 04 Implementace

Cílem této aktivity je prohloubit, rozvíjet a zkvalitňovat předškolní, základní a zájmové a neformální vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm formou založenou na reálné organizaci vybraných aktivit.

Nastavené aktivity Implementace byly vybrány na základě potřeb identifikovaných v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, které jsou uvedené v Akčním plánu MAP.

Konkrétně se jedná o následující Aktivity implementace MAP:

4.1 Velké literární klání s knihovnou

4.2 Odborný poradce v oblasti logopedie

4.3 Odborný poradce v oblasti supervize

4.4 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

4.5 Odborné skupiny pedagogů

4.6 Prevence zdravotních rizik

4.7 Vzdělávací a informační setkáván

4.8 Analýza potřeb možností trávení volného času

Výstupy aktivity Implementace:

 • 1x literární klání zakončené týmovou soutěží pro žáky zapojených ZŠ ve spolupráci s místními knihovnami
 • 1 odborný poradce v oblasti speciální pedagogiky a logopedie pro pedagogické pracovníky MŠ
 • 1 odborný poradce v oblasti supervize pro ped. pracovníky ZŠ a MŠ
 • semináře zaměřené na rozvoj kompetencí ped. pracovníků
 • 3 setkání odborných skupin pedagogů
 • 3 kurzy prevence zdravotních rizik
 • 2 vzdělávacích a informačních setkání
 • 1x Analýza potřeb

5. REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství,
 • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících kontaktů a prohloubení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

V průběhu realizace projektu bude na základě známých statistických dat, agregovaných dotazníků MŠMT aktualizován dokument MAP tak, aby zohledňoval aktuální specifika a potřeby území ORP Rožnov p.R. Do dokumentu budou zahrnuty výstupy z analýz potřeb jednotlivých škol. Výstupem procesu (a projektu) bude aktuální analytická část, aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm 2023 (včetně dohody o investicích) a Akční plány pokrývající celou dobu realizace projektu a dobu 12 měsíců od ukončení projektu. Aktualizace dokumentu MAP bude vycházet z reálných potřeb území a z diskuse v rámci partnerství MAP.

6. Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání:

 • pedagogičtí pracovníci
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • děti a žáci
 • rodiče dětí a žáků,
 • starostové obcí
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.